حضور در نمایشگاه بین المللی سنگ محلات

حضور در نمایشگاه بین المللی سنگ محلات

نمایشگاه بین المللی سنگ در ۱۰ کیلومتری جاده محلات – نیم ور در فضایی به مساحت ۹۰ هزار متر مربع از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه سال جاری برگزار شد.

فهرست