حضور در نمایشگاه بین المللی سنگ اصفهان

حضور در نمایشگاه بین المللی سنگ اصفهان

نمایشگاه بین المللی سنگ در ۱۰ کیلومتری جاده محلات – نیم ور در فضایی به مساحت ۹۰ هزار متر مربع از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه سال جاری برگزار شد.

فهرست