سخنان مدیر عامل در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

سخنان مدیر عامل در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

جناب آقای محسن میرزایی مدیر عامل صنایع ایران سنگ میرزایی و عضو هیئت مدیره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران محلات نیم ور، ضمن دعوت از تشکل های فردی و صنفی خواست تا با اتحاد و خرد جمعی گامی قدرتمند جهت جهانی شدن صنعت سنگ ایران بردارند.

فهرست