تراورتن زرد

نام: تراورتن زرد

نوع: تراورتن

تراورتن پارسیان قرمز
بژ